Hamilelikte 20. haftadan önce üç veya daha fazla müdehalesiz düşük (abortus) olması durumu tekrarlayan düşük olarak görülür. Yaklaşık %1-2 çiftte rastlanabilen bir durumdur.

Tekrarlayan düşük nedenleri, başlık olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Sperm ile ilgili faktörler
 • İmmunolojik (bağışıklık) faktörler
 • Trombofilik (pıhtılaşma) faktörleri ile ilgili bozukluklar
 • Endokrin (hormonal) faktörler
 • Anatomik faktörler (rahim anomalileri v.b)
 • Genetik Faktörler
 • Enfeksiyöz Faktörler
 • Çevresel Faktörler ve Beslenme
 • Anneye ait hastalıklar

İmmünolojik nedenler;

Bağışıklık sistemine bağlı patolojilerden kaynaklanır. Antifosfolipid sendrom bu gruptandır. Nedenlerini tespit için antikardiyolipin antikor, anti-troglobulin antikor, lupus antikoagulan ve ANA araştırmak gereklidir.

Tedavi olarak; aspirin, heparin gibi ilaçlar, nadiren immunsüpressif tedavi gibi seçenekler kullanılır.

Trombofili (pıhtılaşma) ile ilgili nedenler;

Pıhtılaşmaya eğilim mevcuttur. Kişide damar tıkanıklığı ve ölü doğum öyküsü olabilmektedir. Genetik mutasyon kalıtımsal olarak pıhtılaşma eğilimini arttırabilir.

Pıhtılaşma bozukluklarından en sık rastlananlar;

 • Antitrombin 3, Protein C, Protein S eksikliği
 • Protrombin G20210A Mutasyonu
 • Faktör V Leiden Mutasyonu (Aktive Protein C rezistansı)
 • Metilen Tetrahidrofolat Redüktaz Enzimi Gen Mutasyonu (hiperhomosisteinemi)

Tedavi olarak; genellikle düşük doz Aspirin ve heparin (kan sulandırıcı iğne) kullanılır.

Endokrin (hormonal) nedenler;

 • Polikistik Over
 • Luteal faz defekti
 • Hiperprolaktinemi
 • Diabetes Mellitus
 • Tiroid Hastalıkları gibi durumlardır.

Hamilelikte ilk 3 ay kan şekeri kontrolu kötü olan, HbA1c seviyesi yüksek olan hamilelerde abortus ve fetal anomali sıklığı artmıştır.

Bu nedenle hamilelik öncesi şeker hastalığı olan anne adayları kan şekeri kontrolleri açısından çok sıkı takip edilmelidir. Kan şekeri kontrolünün iyi yapılması, düşük riskini azaltır.

Anatomik faktörler;

 • Myom
 • Rahimde doğumsal anomaliler
 • Uterin septum (rahim içerisinde perde)
 • İntrauterin sineşi (rahim içi yapışıklıklar) mevcutsa ameliyat gerektirebilir.

Servikal (rahim ağzında) yetmezlik;

Genelde ağrı ve kanama olmaz. Aniden rahim ağzında genişleme oluşur ve bebek vajinaya atılabilir. Bu durum tekrarlayan düşüklere sebep olabilmektedir.

Tedavi olarak; anne adayına hamileliğin 13. ve 14. haftalarında rahim ağzına dikiş atılır (mcdonald serklaj).

Genetik faktörler;

Müdehalesiz düşüklerde %3.5-5 oranında gözlenir. Düşük genelde ilk 3 ay içinde görülmektedir.

Nedeninin araştırılmasında; özellikle ölü doğum ve anomalili doğum görülen çiftlerde karyotip analizi yapılabilir.

Çevre ve Beslenme;
Tekrarlayan abortuslarda %5-10 oranında saptanmaktadır.

 • İlaç kullanımı
 • Sigara
 • Organik çözücüler
 • Alkol
 • Aşırı kahve tüketimi
 • Ağır metaller (Hg, Pb)
 • Anestetik gazlar

Anneye ait hastalıklar;

 • Şeker hastalığı  (Diabetes mellitus)
 • Kronik hipertansiyon
 • Böbrek hastalıkları
 • Antifosfolipid antikor sendromu
 • Çölyak hastalığı
 • Tiroid hastalıkları
 • Sistemik lupus eritematozis (SLE)

Her düşükten sonra, düşük riski artmaktadır;

 • 1 düşükten sonra risk % 15
 • 2 düşükten sonra risk % 24
 • 3 düşükten sonra risk  % 30
 • 4 düşükten sonra risk % 40-50

Yaş ilerledikçe düşük riski artmaktadır;

 • 30 yaş altında ortalama risk % 7-15
 • 30-34 yaş arası ortalama risk % 8-21
 • 35-39 yaş arası ortalama risk % 17-28
 • 40 yaş üzerinde ortalama risk % 34-52

Nedeni açıklanamayan tekrarlayan düşükler:
%50 oranında, tekrarlayan düşük nedeni tespit edilememektedir.

Fakat bu dilimde %70-75 başarılı hamilelik şansı da vardır.

Bu durumda tedavi olarak;

 • Bazı annelere ampirik olarak aspirin
 • Sıkı takip
 • Duygusal-Psikolojik destek
 • Daha az stres
 • İyimserlik tavsiye edilmektedir.

Aşağıdaki yazılarımızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz;